Skip to main content

Thông Tin bằng Tiếng Việt

THÔNG TIN BẰNG TIẾNG VIỆT:

Xin chào mừng quý vị đến với Các Trường Công Lập Quận Montgomery! Chúng tôi rất vui vì quý vị và gia đình là một phần của gia đình MCPS chúng tôi. Có thể quý vị mới đến với MCPS, hay mới đến với cộng đồng, hay quý vị đã là thành viên của gia đình MCPS trong nhiều năm. Chúng tôi  hy vọng quý vị sẽ tìm thấy trang mạng này hữu ích cho quý vị. Chúng tôi đã tạo trang mạng này cho quý vị.  Quý vị có thể xem các phim video giải thích cách thức hoạt động của các trường học, các trang liên kết đến tin tức mới nhất của MCPS, và liên kết đến một số các tài liệu thường được xử dụng. Tất cả những thông tin ở đây sẽ là bằng tiếng VIỆT.

Tất cả các nhân viên làm việc tận tâm để bảo đảm là các con em quý vị có một chương trình giáo dục tốt nhất tại các trường học chúng tôi. Một lần nữa..Xin chào mừng quý vị đến với MCPS! 

 

 QuickNotes button

 

XIN QUÝ VỊ ĐÓN XEM TỜ QUICKNOTES MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

 

 

QuickNotes

TIN TỨC

Thăm Dò Ý Kiến Phụ Huynh về Chương Trình Học Tập Học Kỳ 2


Các trường công lập quận Montgomery yêu cầu quý vị hoàn tất một bản thăm dò ý kiến ngắn để cho biết nếu con quý vị sẽ tiếp tục học tập trực tuyến hay trở lại trường học cho một chương trình bao gồm một kết hợp của giảng dạy trực tiếp hay đối mặt và trực tuyến hay cách biệt vào học kỳ thứ hai. Chúng tôi cần các câu trả lời của quý vị để chúng tôi có thể kế họach cho các học sinh trở lại chương trình giảng dạy đối mặt, nếu các điều kiện y tế trong quận cho phép.Xin vào mcpsfamilypreference DOT.org để hoàn tất bản thăm dò. Một bản cho mỗi người con của quý vị tại MCPS. Chúng tôi cũng phát triển một bản hướng dẫn để giúp quý vị làm quyết định. Bất cứ gia đình nào không lựa chọn sẽ tự động tiếp tục ở môi trường chỉ học tập trực tuyến thôi. Bản thăm dò chấm dứt vào Ngày 3 tháng 12 và cãc gia đình sẽ nhận các chi tiết về thông tin trường học cụ thể.Cám ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ chúng tôi.

Chương Trình Cứu Trợ Tiền Thuê Nhà cho Cư Dân Quận vì Đại Dịch COVID-19

Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery (DHHS) đang cung cấp việc hỗ trợ tiền thuê nhà ngắn hạn cho các gia đình đủ điều kiện mà đã có những tổn thất tài chính do đại dịch COVID-19.

Tin Tức >>

UÝ VỊ CÓ BIẾT KHÔNG?

Đừng Quên Chủng Ngừa cho Con Trước Ngày Tựu Trường!


Tất cả các học sinh vào Mẫu giáo và Lớp 7, hay những học sinh mới đến học tại các Trường Công Lập Quận Montgomery, phải cung cấp cho trường học các bằng chứng của các chủng ngừa. Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery đang cung cấp các chủng ngừa miễn phí cho ngày tựư trườn

Học Viện Phụ Huynh Cung Cấp Các Khóa Hội Thảo Mới


Học Sinh Có Thể Phát Họa Lớp Học Mơ Ước của Các Em trong Cuộc Tranh Giải United We Learn

Phòng Y Tế Chủng Ngừa Miễn Phí cho các học sinh cần được chủng ngừa


Nhân viên Sở Y Tế và Xã Hội Quận Montgomery cung cấp dịch vụ chích ngừa Tdap và MCV4 miễn phí cho các học sinh tại nhiều địa điểm khắp quận trong tháng 8. Các học sinh lớp 8, 9 và và 10 vào học trường Maryland lần đầu tiên cũng phải được chích ngừa để tuân theo các đòi hỏi này. Không cần phải lấy hẹn nhưng

uý Vị Có Biết Không? >>

arts

Liên lạc với chúng tôi

HỎI MCPS (Anh ngữ & Tây Ban Nha)
301-309-MCPS (hay 6277)
Thứ Hai- Thứ Sáu
7:30 sáng – 5:30 chiều

Quý vị cũng có thể liên lạc với:
Bà Loan Đỗ tại Loan_Y_Do@mcpsmd.org